Salgs og leveringsbetingelser Slax Aps

Hos Slax hjælper vi dig med at spore de vigtigste hændelser og konverteringer på din hjemmeside. 

1.1
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for Slax ApS (herefter benævnt ”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for online marketing, webløsninger m.v. til erhvervskunder (Herefter benævnt ”Kunden”). Virksomheden og Kunden bliver tilsammen benævnt Parterne.

1.2 

Enhver aftale om levering af serviceydelser fra Virksomheden sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”) og er bindende for alle aftaler mellem Parterne. Betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget, med mindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig bekræftelse herpå fra Virksomhedens side.

2: Aftalens indgåelse

2.1
Virksomheden bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Virksomheden har afsendt sin ordrebekræftelse. Virksomheden er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab, at tilbagekalde de af Virksomheden fremsendte tilbud.

2.2
Når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Virksomheden og bekræftet denne, har kunden accepteret det af Virksomheden fremsendte tilbud, medmindre Kunden forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

3: Serviceydelser

3.1

Hvor Kundens loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til Virksomheden senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives virksomheden fuld dispositionsret over Kundens konti – heriblandt AdWordskonti – hvilket medfører, at virksomheden er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

4: Priser

4.1
Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.

4.2
Virksomheden udbyder klippekort til Kunden bestående i det antal timer, der er angivet på det enkelte klippekort, hvorefter Kunden har ret til levering af det købte antal timer. Klippekort har en udløbsdato på 6 måneder fra betaling. Timepris er pr. påbegyndt time. Når der tegnes et abonnement, er abonnementet bindende til den igangværende måned og måneden efter.

4.3
Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som virksomheden anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er virksomheden berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

5: Betalingsbetingelser

5.1
Der faktureres efter udført arbejde, månedsvis bagud, med mindre Kunden har købt et klippekort, hvorved der faktureres i forbindelse med fremsendelse af klippekort. 

5.2
Kunden skal betale alle fakturaer senest 10 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne.

5.3
Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 8% p.a.

6: Levering

6.1
Virksomheden leverer senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Parterne har aftalt andet.

6.2
Ved Virksomhedens levering af løbende ydelser, kan Kunden ikke hæve aftalen ved forsinkelse, medmindre Virksomheden ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter, at Kunden har modtaget ordrebekræftelsen.

7: Garanti 

7.1 

Virksomheden garantere ikke for effekten af leverede serviceydelser.

  1. Opsigelse

8.1
Såfremt der er indgået aftale om levering af løbende ydelser, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

9: Misligholdelse
9.1
Såfremt Kunden væsentlig misligholder aftalen, og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage, efter  Virksomheden har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Virksomheden berettiget til straks at hæve aftalen.

9.2

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
a) Kundens manglende betaling,
b) Kundens ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 6.1
c) Øvrige hindringer, som kan tilregnes Kunden og som forhindrer virksomheden i at opfylde aftalen

9.3

I tilfælde af Kundens misligholdelse af aftalen, er Virksomheden, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt, uden at Virksomheden er forpligtet til at levere sin modydelse.

10: Kundens konti

10.1
I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil Virksomheden lade Google Ads konti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Kunden forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret Virksomheden i andet.

11: Ansvar

11.1
Virksomheden kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

11.2
Virksomheden kan ikke holdes erstatningsansvarlig for Kundens anvendelse af et søgeord i Kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder. Det er således alene Kunden, der er ansvarlig for, om de af Kunden valgte søgeord krænker tredjemands rettigheder.

11.3
Virksomheden er berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11.4
Virksomheden er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Virksomhedens forpligtelser, såfremt Virksomheden kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Virksomhedens kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, brand, strejke, lockout, hackerangreb, myndighedspålæg, epidemi-/pandemi udbrud, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse. I så fald er Virksomheden berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at træde tilbage fra aftalen.

12: Fortrolighed

12.1

De mellem Virksomheden og Kunden udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. Virksomheden er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine leveringsforpligtelser. Kunden er ikke berettiget til at viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge oplysninger om Virksomheden uanset art, som ikke er offentlige tilgængelige. 

13: GDPR

13.1

Virksomheden udbeder sig i forbindelse med udførelse af en indgået aftale nødvendige oplysninger om login til e-mail og andre konti med persondata. Disse informationer behandles i overensstemmelse med Virksomhedens databehandleraftale og privatlivspolitik, og bruges udelukkende til behandling af ordren. Kunden har ret til at få indsigt i, rette og slette den data, som Virksomheden opbevarer, samt få data udleveret i digital form. 

13.2

Virksomheden er ikke ansvarlig for Kundens overholdelse af persondatalovgivningen herunder på kundens online platform. 

14: Lovvalg og voldgift

14.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Aalborg.